Concessió demanial de l'ús privatiu del solar municipal emplaçat al C/ Cetre
Concessió administrativa.
Número d'expedient:
123/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
22 de desembre de 2014
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
13 d'octubre de 2014
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 23/12/14 (436 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2014
Acta de la Mesa corresponent a l'obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 90311db9f1e192ec2bc5e94e9ad10b5e52e56d4a
Convocatòria Mesa de Contractació 23/12/14 (209 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2014
Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: d4bcbbdcc7f5cb14f858692b43c4b6e3845b11e7
Publicació BOIB (135 KB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2014
Publicació BOIB 156 de dia 13/11/14
Emprenta digital SHA1: 9d266304ae6e739fee4cfc3a13080f296d8ffd3b
Informació gràfica (228 KB)
Data publicació a la web: 14 d'octubre de 2014
Elements a conservar i integrar
Emprenta digital SHA1: 947c2819b44c10aa4d45505119999b7112e7a4ef
Diligència (162 KB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2014
Diligència ampliació termini
Emprenta digital SHA1: 5d466e7b2e4c4d7b36cad94d9ae6814ee27c446f
Informació gràfica (430 KB)
Data publicació a la web: 14 d'octubre de 2014
Zonificació
Emprenta digital SHA1: a13cef1bc978e0f36c8e925d08082b7ff2269574
Informació gràfica (231 KB)
Data publicació a la web: 14 d'octubre de 2014
Plànols
Emprenta digital SHA1: 736e264c8b1b5e60723885b2291011521ce63306
Informació gràfica (659 KB)
Data publicació a la web: 14 d'octubre de 2014
Ortofotos
Emprenta digital SHA1: 51be39f56cef7eb7152ef8196132fa5683b48f5e
Pliego de clàusulas (336 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2014
Pliego de cláusulas administrativas
Emprenta digital SHA1: 8287ab239eb27ac07e916e3d1329c0706b9db3bf
Plec de clàusules (338 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2014
Plec de clàusules administraves
Emprenta digital SHA1: 749d91ee1f60d00a2b1a44cdf8c32519370e8b6e
Anunci licitació (85 KB)
Data publicació a la web: 13 d'octubre de 2014
Publicació BOIB 140 11/10/14
Emprenta digital SHA1: c4cf9ce6bc84828f231a419938ea127b0893c463