Contracte d'explotació del servei de bar de Sa Petanca
Explotació del servei de bar o cantina situat al carrer de Cetre, 27, de Sóller, mitjançant la utilització de les instal·lacions i locals existents o que es puguin adscriure al servei amb l'autorització de l'empresa pública empresarial Sóller 2010.
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
2 de febrer de 2011
Unitat:
Secretaria General
Data publicació a la web:
18 de gener de 2011
Estats
Plec de clàusules administratives particulars (321 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2011
Emprenta digital SHA1: 5a1526ba5010c359be4611920c299a367af3df79
Obertura sobre "B" (49 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2011
Emprenta digital SHA1: 7292d0baefac3b5943cd47fb1c9bccab7e30b191
Obertura de pliques "Sobre A" (63 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2011
Emprenta digital SHA1: 67e4ae7d73b013fe314d72882815a128bea63214
Certificat Adjudicació Provisional (58 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2011
Emprenta digital SHA1: cf49d5f8360f100a1a28f30816a0db24bfb1399e
Adjudicació definitiva (54 KB)
Data publicació a la web: 9 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: f4f4225b988d7a399883e31769b6839edbfb3239