Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d'explotació del servei de Bar de Sa Petanca
Número d'expedient:
12/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
28 de març de 2014
Unitat:
Data publicació a la web:
14 de març de 2014
Arxius adjunts:
Annexos (847 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: e7650fbdc19d0ac0cd3299fc3546997c7cc45ebf
Plec de Clàusules (90 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: e517a5b0d92bfd3c47fdb20aab85c06b5ab6b6d1