2014/06/17 - Ordenança fiscal reguladora dels preus per ús del local Es Fossaret

BOIB 82, de 17-06-2014, Núm. 10726

Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora dels preus per ús del local Es Fossaret

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20140617-ordenanca-fiscal-reguladora-dels-preus-us-del-local-es