2014/09/09 - Ordenança reguladora estacionament vehicles (ORA)

BOIB 122, de 09-09-2014, Núm. 15510

Aprovació definitiva Ordenança municipal de la taxa per a l'autorització administrativa de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en els espais públics municipals (ORA)

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20140909-ordenanca-reguladora-estacionament-vehicles-ora