2013/10/10 - Ordenança reguladora dels horaris d'establiments

BOIB 139, de 10-10-2013, Núm. 18505

Ordenança reguladora dels horaris d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20131010-ordenanca-reguladora-dels-horaris-destabliments