Ordenança reguladora dels mercats periòdics de venda no sedentària a Sóller


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-legislatura-2015-19/ordenanca-reguladora-dels-mercats