Annex Ordenança reguladora estacionament vehicles (ORA)

BOIB 89, de 16-06-2015, Núm. 10392
Aprovació de les vies de Sóller i Port de Sóller determinades com a zona ORA


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances/annex-ordenanca-reguladora-estacionament-vehicles-ora