2017 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehícles de tracció mecànica


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2017-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre