2017 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic

amb mercaderies, materials de

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2017-ordenanca-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de