2018 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2018-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre