2015 Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de l’Escola Municipal de Música


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2015-ordenanca-fiscal-reguladora-del-preu-public