Funcions

 • Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies.
 • Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió i de necessitat personal, familiar o comunitària.
 • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials del nostre municipi. Fer-ne el diagnòstic social.
 • Informar, valorar, orientar i assessorar les persones, famílies i/o grups amb relació als drets i recursos socials.
 • Aplicar actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social.
 • Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals d'integració i participació social. Fomentar la participació activa de la ciutadania.
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa.
 • Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
 • Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a persones dels col·lectius mes vulnerables, especialment infants i persones majors, així com víctimes de violència de gènere.
 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i prestacions d’urgència social.

Source URL: https://www.ajsoller.net/funcions