Convocatòria de proves selectives per a cobrir un lloc de treball d'administratiu-va d'administració general (promoció interna)

07-Juny-2024

El dia 5 de juny de 2024 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sóller va aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d'Administratiu-va d'Administració general de l'Ajuntament de Sóller, així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Característiques del lloc de treball:
Escala: Administració general. Subescala administrativa.
Grup C1.
Nombre de llocs de treball: 1 pel torn restringit de promoció interna.
Titulació mínima exigida: Batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent.
Procediment selectiu: concurs-oposició.

La convocatòria i les presents bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
El termini per presentar instàncies i sol·licituds per participar en aquest procés serà de deu dies hàbils i s'iniciarà des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOE.
Les persones aspirants han d’emplenar la sol·licitud per participar mitjançant la formalització del tràmit telemàtic "RHU101 Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller" disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sóller (https://soller.sedelectronica.es).
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).