Recursos Humans

19-Juny-2023
Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d'administratiu-va d'administració general de l'Ajuntament de Sóller
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què es publiqui l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.
19-Juny-2023
Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball de tècnic-a mig d'administració general de l'Ajuntament de Sóller
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què es publiqui l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.
19-Juny-2023
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió del lloc de feina cap del negociat dels serveis socials de l'Ajuntament de Sóller
El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 19 de juny fins dia 14 de juliol, ambdós inclosos.
18-Abril-2023
Convocatòria per a constituir una borsa de treball d'Arquitecte a l'Ajuntament de Sóller
El termini per a participar a la convocatòria comença dia 19 d'abril de 2023.
19-Gener-2023
Convocatòria per proveir vàries places d'aquest Ajuntament per a l'estabilització de personal temporal
En el BOIB núm. 156 de dia 1 de desembre de 2022 es varen publicar íntegrament les bases que han de regir les convocatòries per a proveir les següents places: